Rezervacija vrtca

V zimskem obdobju se poveča število vlog za koriščenje zdravstvenih rezervacij v ljubljanskih javnih vrtcih zaradi zdravstvenih obolenj predšolskih otrok.
Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij (Uradni list RS, št. 57/2012; v nadaljevanju: Sklep), zaprosijo za koriščenje zdravstvene rezervacije.

V kolikor starši koristijo rezervacijo izven letnega termina, to je od 1. junija do 30. septembra, morajo na podlagi 2. odstavka, 10. člena Sklepa, posredovati vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije na (Vloga za koriščenje rezervacij), s priloženim zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestni trg 1, Ljubljana, ali po e-pošti: [email protected]
O vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije odloči organ Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.

Rezervacije se lahko uveljavlja za neprekinjeno odsotnost otroka, najmanj en in največ dva meseca v tekočem koledarskem letu.

V kolikor je hkrati v vrtec vključenih več otrok iz družine, lahko starši uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. Za rezervacijo se plača 30 % , z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 6. in 8. člena Sklepa.