Pravilnik o varnosti otrok

Na podlagi določbo Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 12/96), Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. RS št. 57/97 in 59/97) in Pravilnika o dokumentaciji v vrtcu (Ur.l. RS, št. 41/97) Vrtca Pod Gradom, je ravnatelj vrtca sprejel

 

PRAVILNIK

O VARNOSTI OTROK

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Ravnatelj Vrtca Pod Gradom (v nadaljnjem besedilu: vrtec) s tem pravilnikom določa postopke, ukrepe in načine ravnanj, s katerimi se zagotavlja varnost otrok, varnost njihovega zdravja ter njihovo dobro počutje v času bivanja v vrtcu.

 

 1. člen

 

Ta pravilnik določa:

 • delavce vrtca, ki so zadolženi za varnost otrok,

 • ukrepe pri sprejemanju otrok v vrtec,

 • ukrepe pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok v in iz vrtca,

 • ukrepe za varnost otrok v prostorih vrtca in na zunanjih površinah vrtca,

 • ukrepe za varnost otrok,

 • higiensko-zdravstvene ukrepe,

 • postopke in načine ravnanja v primeru poškodbe oziroma nesreče otroka,

 • varstvo osebnih podatkov o otrocih in starših,

 • dolžnost staršev pri aktivnostih za varnost otrok.

 

 1. člen

 

Delavec vrtca, ki krši določbe tega pravilnika, ne glede na to, ali je do posledice prišlo ali bi lahko nastopila, stori hujšo kršitev delovne dolžnosti.

 

 1. DELAVCI VRTCA, ZADOLŽENI ZA VARNOST OTROK

 

 1. člen

 

Vsak delavec vrtca je dolžan in osebno odgovoren za varnost otrok v vrtcu. Pri opravljanju svojega dela je delavec dolžan opravljati svoje naloge in ravnati pri stiku z otroki tako, da je izključena nevarnost za otrokovo zdravje in življenje.

 

 1. člen

 

Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci so odgovorni za varnost otrok ves čas bivanja otroka v vrtcu, njihova dolžnost je nenehno bedeti nad otroki ter zagotavljati, da otroci niso nikoli sami.

 

 1. člen

 

Delavci službe za pripravo hrane, službe za vzdrževanje objektov ter službe za pranje in vzdrževanje perila, so pri svojem delu dolžni skrbeti, da z delom, s svojimi delovnimi napravami in pripravami ter izdelki ne ogrožajo varnosti otrok.

 

 

 1. člen

 

Delavec vrtca ne more zavrniti izvršitve nujne naloge, ne glede na sistemizacijo in opis delovnega mesta, ki mu je naložena z namenom preprečiti ogroženost otrok.

 

 1. UKREPI PRI SPREJEMU OTROK V VRTEC

 

 1. člen

 

Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani.

 

Starši otrok ali osebe, ki skrbijo za otroke (v nadaljnjem besedilu: starši) oddajo pred sprejemom otroka v vrtec vzgojitelju otroka potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme biti staro več kot mesec dni.

 

 1. člen

 

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojitelja opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa ter jih navesti na obrazec »Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec«. Starši so dolžni vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi posebnimi nagnjenji, zlasti s tistimi, ki bi lahko ogrožala njegovo varnost ali varnost drugih otrok.

 

 1. člen

 

Starši so dolžni posredovati vrtcu številko telefona in druge podatki o tem, kje jih je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma izvedo.

 

 1. člen

 

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora upoštevati Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

 

 1. UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK

 

 1. člen

 

Delavci vrtca, ki dnevno spremljajo prihajanje in odhajanje otrok iz vrtca, morajo otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo staršem, drugim osebam pa le, če predložijo za to pismeno pooblastilo staršev.

 

Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo polnoletne osebe.

 

 1. člen

 

Delavec vrtca, ki sprejema otroke, mora ob sprejemu otrokom odvzeti vse predmete oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile varnost otroka samega ali varnost drugih otrok.

 

Starše otroka, ki mu je bila odvzeta stvar ali predmet, s katerim bi lahko bila ogrožena varnost otroka ali drugih otrok, mora delavec vrtca, ki je sprejel otroka, opozoriti na posledico nošenja takšnega predmeta in od njih zahtevati, da otroku onemogočijo prinašanje ali posest takšnih stvari.

 

Vzgojitelj je dolžan na prvem roditeljskem sestanku seznaniti starše o stvareh in predmetih, ki pomenijo potencialno nevarnost za otrokovo zdravje in življenje oziroma zdravje in življenje drugih otrok.

 

 1. člen

 

Če se ob prihodu otroka v vrtec ugotovijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, driska, hujši kašelj), je delavec, ki otroka sprejema, dolžan otroka odkloniti.

 

Če se opisani znaki obolenja ugotovijo med dnevom, je vzgojitelj dolžan obvestiti starše, otroka pa po potrebi izolirati.

 

 1. UKREPI ZA VARNOST OTROK V PROSTORIH VRTCA IN NA ZUNANJIH POVRŠINAH VRTCA

 

 1. člen

 

Za varnost otrok v igralnici, notranjih in zunanjih prostorih vrtca je odgovoren vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja.

 

Otroci morajo v času bivanja v prostorih vrtca in na igrišču biti stalno pod nadzorom vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja.

 

Puščanje otrok samih brez nadzorstva šteje kot hujša kršitev delovne obveznosti.

 

 1. člen

 

Pri delu oziroma bivanju otrok v igralnici in na igrišču vrtca je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost otrok, in sicer predvsem tako:

 • da je oprema v igralnici in na igrišču uporabljena po svoji namembnosti,

 • da otroci uporabljalo opremo varno,

 • da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici in na igrišču,

 • da se otrokom prepreči medsebojna fizična obračunavanja, groba ravnanja ipd., kar lahko škoduje,

 • da se delo z nevarnim orodjem ali delovnimi pripomočki organizira tako, da ima vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja stalen pregled nad ravnanjem otrok,

 • da se pouči otroke o uporabi in ravnanju z orodjem in delovnimi pripomočki, ki so nevarni,

 • da je zagotovljena kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice,

 • da otroci ne uporabljajo opreme, ki lahko ogroža njihovo varnost (odpiranje oken, električna pomagala, ipd.),

 • da se otrokom prepreči uživanje ali kako drugače nepravilna uporaba materialov, namenjenih za vzgojno delo (igrače, lepila, plastelin, barvice, ipd.) in ostala sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje higienskih razmer v zavodu (čistila, razkužila, ipd.),

 • da se zagotovi, da niso otroci izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale na njihovo zdravje (debele jopice, puloverji v igralnici, pomanjkljiva oblačila za bivanje na prostem),

 • da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha,

 • da se zagotovijo varna tla (suha, ipd.),

 • da se zagotovi zaklenjenost vrat ograje igrišča, še posebej gospodarskega vhoda, v času, ko so otroci na igrišču.

 

Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok pri uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane in uživanju hrane (koščičasto sadje, ribe, ipd.).

 

Neposredno pred spanjem je vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja dolžan preveriti, ali so usta otrok prazna.

 

 1. člen

 

Med spanjem mora biti zagotovljen mir, otroci pa morajo biti slečeni in pokriti primerno sobni temperaturi.

 

Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja je dolžan biti pri otrocih ves čas spanja oziroma počitka.

 

Po končanem spanju oziroma počitku je treba nemudoma pospraviti ležalnike oziroma druge spalne pripomočke ter preprečiti skakanje ali hojo po ležalnikih.

 

 1. člen

 

Na sprehodu ali pri igri oziroma drugih oblikah dejavnosti zunaj zgradbe in igrišča vrtca, mora otroke enega oddelka poleg vzgojitelja spremljati vsaj še eden polnoletni spremljevalec.

 

Če je dejavnost vezana na prevoz, morata oddelek poleg vzgojitelja spremljati še najmanj dva polnoletna spremljevalca.

 

Pri učenju plavanja, smučanja, drsanja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca mora biti eden od spremljevalcev vzgojitelj vrtca, iz katerega so otroci.

 

Aktivnosti otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima delavec vrtca stalen in nemoten pregled nad vsemi otroki svojega oddelka.

 

 1. člen

 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni z določili o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta oziroma območja, ki so še predvsem nevarna za otrokovo varnost.

 

Pomočnik ravnatelja je dolžan delavce seznanjati z dejstvi iz prvega odstavka tega člena, prav tako pa tudi o spremembah v okolju in na mestih, kamor se vodi otroke na sprehod oziroma kjer se izvajajo druge aktivnosti z otroki, če se izvedejo take spremembe, ki bi lahko ogrožale varnost otrok.

 

 1. člen

 

Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja predvsem dolžan:

 • da prične z izvajanjem zunanjih aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega oddelka,

 • da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti še pred izhodom otrok,

 • da opozori otroke na nevarnosti pri izvajanju aktivnosti na prostem,

 • da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer obstaja nevarnost za otroke,

 • da ima stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in njihovim gibanjem,

 • da prepreči ravnanja otrok ali njihovo početje, ki ogroža lastno zdravje in življenje otroka ali drugih otrok v skupini,

 • da ima na daljših sprehodih s seboj najnujnejšo prvo pomoč,

 • da o organiziranju izleta pravočasno obvesti ravnatelja in starše in če je izlet vezan na prevoz, pridobi soglasje staršev,

 • da v primeru, da se otrok izgubi ali ponesreči, ravna v skladu z določbami tega pravilnika.

 

 

 

 1. člen

 

Pri organizaciji eno ali večdnevnega bivanja zunaj vrtca (letovanje, zimovanje, vrtec na vasi, idr.), ki jih organizira vrtec, po pooblastilu vrtca pa tudi zunanji izvajalec, mora biti organizator pozoren na:

 • izbiro avtobusnega prevoznika z ustrezno kapaciteto sedežev (za vsakega otroka),

 • izbiro varne in za predšolske otroke primerne lokacije bivanja in možnosti za varne zunanje aktivnosti otrok,

 • dosegljivost zdravstvene službe v celotnem času bivanja otrok,

 • primerno kvaliteto in ponudbo zadostnega števila obrokov prehrane,

 • primerno opremljenost prostorov za varno dnevno in nočno bivanje,

 • ustrezno opremo za športne aktivnosti,

 • število spremljevalcev otrok v skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

 

 1. člen

 

Delavci vrtca in drugi spremljevalci otrok na eno ali večdnevnem bivanju izven vrtca morajo pri svojem delu z otroki upoštevati vsa določila tega pravilnika, ki se nanašajo na varno delo in bivanje otrok.

 

 1. HIGIENSKO ZDRAVSTVENI UKREPI

 

 1. člen

 

Izvajanje higiensko zdravstvenih ukrepov je dolžnost delavcev vrtca v smislu lastnih ravnanj ter osebne higiene.

 

Delavci vrtca so dolžni skrbeti za higieno otrok, higieno opreme ter prostorov vrtca, v katerih so otroci oziroma s katerimi v stik prihajajo otroci.

 

 1. člen

 

Pri izvajanju zdravstveno-higienskih ukrepov so delavci vrtca, predvsem pa vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dolžni:

 • da preprečujejo vstop otrokom v prostore vrtca, ki niso namenjeni bivanju otrok oziroma njihovi uporabi,

 • da onemogočijo otrokom dostop do nevarnih stvari (čistila, razkužila, zdravila),

 • da v primeru infekcijskih obolenj o tem takoj obvestijo vodjo zdravstveno-higienskega režima oz. pomočnika ravnatelja, ob tem pa poostrijo higieno,

 • da o obolenju posameznega otroka takoj obvestijo starše otroka,

 • da ne dajejo zdravil brez predpisanih navodil zdravnika, ne glede na željo staršev,

 • da skrbijo za higieno otrok, njihovih oblačil in da o potrebni higieni otrok opozarjajo starše,

 • da starši ob vstopu otroka v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga podpišejo tudi starši.

 

 1. člen

 

Delavci vrtca, katerih dela in naloge so takšnega značaja, da je za njihovo izvajanje po predpisih in po določbah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, potreben poseben periodični zdravniški pregled, so dolžni redno opravljati take preglede.

 

 

 

 

 

 1. POSTOPKI IN NAČIN RAVNANJA V PRIMERU OBOLENJA IN NESREČE OTROKA

 

 1. člen

 

V primeru nenadnega obolenja otroka, zaužitju predmeta ali drugih nevarnih stvari ter pri poškodbi, mora vzgojitelj ali drug delavec vrtca, ki prvi ugotovi tako stanje, o tem obvestiti starše in pomočnika ravnatelja. Če staršem zaradi njihove odsotnosti ni mogel posredovati obvestila oziroma ne morejo takoj priti po otroka, pa je zdravniška pomoč nujna, vzgojitelj pokliče splošno nujno medicinsko pomoč in se ravna po njihovih navodilih.

 

Če gre za večje število otrok, ki obolevajo za nalezljivo otroško boleznijo v skupini, vrtec o tem obvesti starše in jih opozori na tipične znake, ki se pokažejo ob obolenju otroka.

 

Nihče od delavcev vrtca ne more dovoliti zdravniškega posega v telo otroka brez poprejšnje pismene odobritve staršev.

 

 1. člen

 

Epidemiološko poizvedovanje lahko opravi le območni Zavod za zdravstveno varstvo.

 

 1. člen

 

V primeru nesreče otroka je vzgojitelj ali drug delavec vrtca, usposobljen za nudenje prve pomoči, dolžan nuditi otroku prvo pomoč in takoj priskrbeti zdravniško pomoč.

 

V primeru nudenja prve pomoči ponesrečenemu otroku je treba zavarovati kraj nesreče in storiti vse, da ne pride do hujše poškodbe od že dobljene in da se nesreča ne ponovi.

 

O nesreči mora vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja takoj obvestiti ravnatelja in starše.

 

 1. člen

 

V primeru nesreče otroka na sprehodu, izletu, igrišču ali drugje, je potrebno poskrbeti za varnost drugih otrok, s poškodovanim otrokom pa ravnati in zanj ukrepati po določbi 26. člena tega pravilnika.

 

 1. člen

 

Delavec vrtca ne more in ne sme sam presojati o morebitnih posledicah nesreče ali kakšnega drugega ravnanja, katerega posledica bi lahko bila poškodovanje.

 

O nesreči, ki bi po splošnih znakih lahko imela posledice za otroka, je delavec vrtca, ki tako nesrečo opazi ali zanjo izve, dolžan obvestiti pomočnika ravnatelja, ki določi o nadaljnjih ukrepih.

 

O nesreči otroka mora delavec, ki odgovarja za otroka, izpolniti predpisani obrazec, katerega izvod odda staršem za vpis in potrditev zdravnika, ostale kopije pa odda pomočniku ravnatelja.

 

 1. člen

 

Delavec vrtca je dolžan seznaniti starše o vsaki nezgodi, ki se je pripetila otroku in starše opomniti naj otroka opazujejo, če se bodo pojavili znaki morebitne poškodbe.

 

 

 

 

 1. člen

 

V primeru, da se otroka pogreši oziroma se otrok izgubi, je potrebno nemudoma organizirati iskanje otroka, hkrati pa obvestiti pomočnika ravnatelja. Če se otroka v najkrajšem času ne najde, je potrebno obvestiti starše in policijo.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV O OTROCIH IN STARŠIH

 

 1. člen

 

Delavci vrtca morajo zagotavljati varstvo osebnih podatkov iz zbirk podatkov, določenih v 43. členu Zakona o vrtcih, v skladu s predpisi.

 

 1. člen

 

Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni in drugi strokovni delavci, ki zbirajo osebne podatke o otrocih na podlagi Pravilnika o dokumentaciji v vrtcu, morajo z dokumentacijo ravnati tako, da se zavaruje poklicna skrivnost.

 

Kot poklicno skrivnost se šteje vse, kar vzgojitelji in drugi strokovni delavci vrtca zvedo o razvoju otroka ter o njegovih in družinskih razmerah.

 

Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti se šteje za storjeno kaznivo dejanje (153. člen Kazenskega zakonika R Slovenije).

 

 1. člen

 

Osebne podatke o otroku in njegovi družini (osebni podatek je podatek, ki kaže na lastnosti, stanja ali razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen), delavci vrtca lahko posredujejo samo otrokovim staršem ter drugim organom in organizacijam, če so za njihovo uporabo pooblaščene z zakonom.

 

 1. DOLŽNOSTI STARŠEV

 

 1. člen

 

Starši otrok so dolžni spoštovati določila tega pravilnika in navodila vzgojiteljev, ki se nanašajo na varnost otrok v vrtcu.

 

 1. člen

 

Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje in varnost oziroma zdravje in varnost drugih otrok, v primeru otrokove nalezljive bolezni pa obvestiti odgovorno osebo v vrtcu.

 

Na zahtevo vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja , ki sprejme otroka v dnevno varstvo, morajo starši odvzeti otroku predmete in stvari, ki bi lahko bile nevarne za otroka ali druge otroke.

 

 1. člen

 

Starši so dolžni spremljati otroka v vrtec in iz vrtca ali za spremstvo pisno pooblastiti polnoletno osebo.

 

 

 

 1. člen

 

Starši so dolžni sproti obveščati vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja oddelka ob sprejemu otroka v vrtec na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa (vročinski krči, epilepsija, astma,…).

 

 1. člen

 

Starši so dolžni sproti obveščati vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja oddelka o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu.

 

 1. člen

 

Starši so dolžni skrbeti za otrokovo higieno in higieno oblačil.

 

V primeru, da vzgojitelj ugotovi, da je otrok zanemarjen dalj časa in da tak lahko ogrozi zdravje drugih otrok, na to opozori starše. Če se stanje ne izboljša, vrtec o tem seznani pristojni Center za socialno delo.

 

Če delavec vrtca ugotovi na otroku znake nasilja oziroma mučenja, obvesti o tem pomočnika ravnatelja in ravnatelja, ki odločita, ali se otroka odpelje k pristojnemu zdravniku.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Izvleček določil tega pravilnika, ki se nanašajo na dolžnosti staršev, se vroči vsem staršem ob sprejemu otroka v vrtec. Izvleček lahko vključuje publikacija vrtca.

 

 1. člen

 

Ta pravilnik se lahko spremeni ali dopolni po postopku in na način, kot je bil sprejet. Pobudo za spremembo ali dopolnitev lahko dajo starši ali delavci vrtca.

 

 1. člen

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasnih deskah.

 

 1. člen

Ta pravilnik se v registru splošnih aktov vodi pod št. _________________

 

Ravnateljica:

mag. Dragica Kraljič